STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB

Ridning/Körning

Handikappridning

 

 

För kännedom angåede EU-direktiv om GDPR, som även gäller vår förening.

GDPR - dataskyddsförordningen

 

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Stockholms Handikappklubb, organisationsnummer 879500-4939 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen

UPPDATERAD: 12 februari  2019 11:01Skribent: 

Anita Klaar 
Email: Kungliga slottet nr 1

                            ==================================

 

 

Läs mer om Ridsportförbundets nya Olyckförsäkring längre ner på sidan.

/sv-ridsportforbundets-olycksfallsforsakring-001.jpg 

Gamla adressen är, www.stockholmshandikappridklubb.se 

Klubben har sin verksamhet förlagd till Ågesta Ridskola i Farsta och riktar sig främst till rörelsehindrade och synskadade ryttare och kuskar som vill rida och/eller köra häst.  

Klubben grundades 1959 av sjukgymnasten Kristina af Geijerstam, med en liten grupp polioskadade patieter. Ingen hade tidgare anordnat ridning för (funktionshindrade) handikappade ryttare. Sedemera utökades grupperna till att omfatta  andra ryttare än enbart polioskadade. Idag rider och eller kör med häst, ca 4000 deltagare, med olika funktionshinder, i aktiviteter över hela landet.

Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbunde.

 

Årsavgift fr o m 2016 är 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer (t o m 18 års ålder)

*avgiften inkluderar en försäkring för information om försäkringen se vår hemsida www.stockholmshandikappridklubb.n.nu

Stödjande medlem upphör som begrepp, den som önskar lämna ett bidrag till klubben och dess verksamhet kan bidra med valfritt belopp, skriv "Medlemsstöd" på inbetalningen.

För att ha en röst på årsmötet måste man vara medlem i SHRK.

 

VILL DU STÖDJA KLUBBENS VERKSAMHET, KAN DU SÄTTA IN VALFRITT BELOPP PÅ KLUBBENS BANKGIROKONTO 620-9803 MÄRK INBETALNINGEN MED "KLUBBSTÖD".

 

 

 

 

NYHETSBREV

 

 Från SHRK

Hej!

Här kommer lite information.

 

Alla som är medlemmar i SHRK är försäkrade via Svenska Ridsportförbundet. Om du som förälder hjälper ditt barn med hästen/ponnyn inför lektionerna och inte har någon olycksfallsförsäkring finns möjligheten att bli medlem i SHRK. Medlemskapet 2015 kostar 150 kr/år och enligt årsstämmans beslut kommer avgiften att öka till 200 kr/år 2016. På  hemsidan, lite längre ner kan du läsa mer om  försäkringen.

                                                

 

 

                                                         Hälsningar

                                                          Styrelsen gm Anita

 

 

 

 

 Sammanfattningen av Ridsportsörbundets nya Olycksfallsförsäkring.

 

/sv-ridsportforbundets-olycksfallsforsakring-001.jpg