STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB

Ridning

HANDIKAPPRIDNING

 

 

 

 VÄLKOMEN TILL STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB.

 

 

Om vår veksamhet kan du läsa under rubrikerna,

"Om oss" och "Historik"

 

Välkommen att orientera dig i vårt engagemang för ryttare och kuskar med funktionsavvikelse.

 

Gamla adressen är, www.stockholmshandikappridklubb.se 

Klubben har sin verksamhet förlagd till Ågesta Ridskola i Farsta och riktar sig främst till rörelsehindrade och synskadade ryttare och kuskar som vill rida och/eller köra häst.  

Klubben grundades 1959 av sjukgymnasten Kristina af Geijerstam, med en liten grupp polioskadade patieter. Ingen hade tidgare anordnat ridning för (funktionshindrade) handikappade ryttare. Sedemera utökades grupperna till att omfatta  andra ryttare än enbart polioskadade. Idag rider och eller kör med häst, ca 4000 deltagare, med olika funktionshinder, i aktiviteter över hela landet på olika ridanläggningar.

Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbunde

 

NYHETSBREV

 

 Från SHRK

Hej!

Här kommer lite information.

 

Alla som är medlemmar i SHRK är försäkrade via Svenska Ridsportförbundet. Om du som förälder hjälper ditt barn med hästen/ponnyn inför lektionerna och inte har någon olycksfallsförsäkring finns möjligheten att bli medlem i SHRK.( Läs mer om Ridsportförbundets nya Olyckförsäkring längre ner på sidan.) Medlemskapet 2021 enligt årsstämmans kostar 300 kr/år för seniorer och 250 kr/år för juniorer (t o m 18 års ålder).

Stödjande medlem upphör som begrepp, den som önskar lämna ett bidrag till klubben och dess verksamhet kan bidra med valfritt belopp, skriv "Medlemsstöd" på inbetalningen.
För att ha en röst på årsmötet måste man vara medlem i SHRK.

VILL DU STÖDJA KLUBBENS VERKSAMHET, KAN DU SÄTTA IN VALFRITT BELOPP PÅ KLUBBENS BANKGIROKONTO 620-9803 MÄRK INBETALNINGEN MED "KLUBBSTÖD".

 

                                                          Hälsningar

                                                          Styrelsen gm Anita

 

 

 

 

 Sammanfattningen av Ridsportsörbundets nya Olycksfallsförsäkring.

 

/sv-ridsportforbundets-olycksfallsforsakring-001.jpg

 

 

För kännedom angåede EU-direktiv om GDPR, som även gäller vår förening.


GDPR - dataskyddsförordningen

Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Stockholms Handikappklubb, organisationsnummer 879500-4939 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Licenshantering
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud (om tillämpligt)
Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)
Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.
Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling
Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen
Avtal
Föreningsadministration
Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Avtal
Licenshantering
Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Avtal
Ansökan om bidrag
Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen
Intresseavvägning
Besök på vår hemsida
Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud
Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan
Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen
UPPDATERAD: 12 februari 2019 11:01Skribent:
Anita Klaar
Email: Kungliga slottet nr 1

 

Styrelsen för SHRK.